สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T004 ค่าดัชนีผลกระทบของวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-4 ค่าดัชนีผลกระทบของวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง
จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2560
Table 7-4 Journal Impact Factor (JIF) of Thai journals continuously cited in
Thai-Journal Citation Index (TCI) Database top 10 Thai-Journals (TCI), 2017
อันดับ
(Rank)
ชื่อวารสาร
(Name of Journal)
ค่าดัชนีผลกระทบ
(JIF: Journal impact factor)
1วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
(The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health)
1.275
2วารสารพยาบาลทหารบก
(The Journal of The Royal Thai Army Nurses)
0.877
3วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
(Journal of Industrial Education)
0.854
4วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
(Journal of Mental Health of Thailand)
0.676
5วารสารเกื้อการุณย์
(Kuakarun Journal of Nursing)
0.667
6วารสารสาธารณสุขศาสตร์
(Journal of Public Health)
0.625
7วารสารเกษตร
(Journal of Agriculture)
0.615
8วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
(Nursing Journal of the Ministry of Public Health)
0.544
9วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
(Thailand Concrete Association Journal)
0.538
10วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
(Journal of Nursing and Health Care)
0.517
หมายเหตุ: ค่า TCI Impact Factors ประกาศวันที่ 15 ก.ค. ของทุกปี
Remark: TCI Impact Factor is annually announced on 15th July.
ที่มา: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
Source: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
(Visited 885 times, 1 visits today)