สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T005 รายชื่อวารสารวิชาการไทยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-5 รายชื่อวารสารวิชาการไทยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ปี 2560
Table 7-5 List of Thai Journals cited in Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), 2017
อันดับ
(Rank)
ชื่อวารสาร
(Name of Journal)
จำนวนครั้งที่ได้รับอ้างอิง (Number of times cited)
2551
(2008)
2552
(2009)
2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
1The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1,269 1,537 1,574 2,349 2,450 2,715 2,682 2,655 2,744 2,818
2Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 249 278 297 314 369 453 597 660 698 673
3ScienceAsia 112 246 101 184 208 278 313 352 385 536
4Chiang Mai Journal of Science -- -- 59 116 186 196 253 307 410 455
5Asian Biomedicine 52 46 76 86 111 115 176 192 215 244
6The Thai Journal of Veterinary Medicine -- 38 52 67 68 65 96 116 155 204
7Maejo International Journal of Science and Technology -- 16 22 45 99 106 119 163 164 183
8Buffalo Bulletin -- -- 43 41 43 71 68 99 161 183
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Journal Citation Report® 2017 โดย Clarivate Analytics
Remark : Data from Journal Citation Report® 2017 by Clarivate Analytics
ที่มา : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
Source: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
(Visited 765 times, 1 visits today)