สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T007 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตามประเทศต่าง ๆ

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-7 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตามประเทศต่าง ๆ
Table 7-7 The number of publications per R&D personnel (Full Time Equivalent : FTE) by countries
ประเทศ
(Country)
จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ : คน-ปี
The number of R&D personnel
(Full Time Equivalent: FTE) (1)
ผลงานตีพิมพ์ ปี 2560
(The number of publications, 2018) (2)
จำนวนผลงานตีพิมพ์ S&T ต่อ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 1 คน
The number of publications per R&D personnel
(Full Time Equivalent: FTE)
สิงคโปร์ (Singapore)
2017
44,50012,5270.282
เกาหลี (South Korea)
2017
471,20057,4080.122
มาเลเซีย (Malaysia)
2016
89,20010,1460.114
ไต้หวัน (Taiwan)
2017
255,90022,3940.088
ไทย (Thailand)
2017
138,6008,5240.062
ญี่ปุ่น (Japan)
2017
890,80076,4760.086
จีน (China)
2017
4,033,600376,2320.093
อินโดนีเซีย (Indonesia)
2015
251,0002,8240.011
ฟิลิปปินส์ (Philippines)
2017
27,8001,2990.047
ที่มา (source):
(1) IMD World Competitiveness
(2) Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
(Visited 232 times, 1 visits today)