สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T009 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนบุคลากรด้านวิชาการและจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง จำแนกตามหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-9 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนบุคลากรด้านวิชาการและจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
จำแนกตามหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2560
Table 7-9 The number of scientific The number of academic/research personnel and technological publications
and the number of times cited by top 10 organizations, 2017
อันดับ
(Rank)
หน่วยงาน
(Organization)
จำนวนผลงานตีพิมพ์
(The number of publications)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
(The number of times cited)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อ 1 บทความ
(The number of citations per publication)
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
1,6021,3040.81
2มหาวิทยาลัยมหิดล
(Chulalongkorn University)
1,5871,4500.91
3มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Chiang Mai University)
10137150.71
4มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Khon Kaen University)
7534070.54
5มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)
6915330.77
6มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Kasetsart University)
6893000.44
7สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(National Science Technology Development Agency)
4772570.54
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(King Mongkut's University of Technology Thonburi)
3992250.56
9มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat University)
3771530.41
10สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(King Mongkut's University of Technology Ladkrabang)
273860.32
ที่มา (source): Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 15th Feb 2019
(Visited 144 times, 1 visits today)