สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T010 จำนวนครั้งของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจำแนกตามสาขาวิชา 20 สาขาแรก ปี 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-10 จำนวนครั้งของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจำแนกตามสาขาวิชา 20 สาขาแรก ปี 2561
Table 7-10 Number of scientific publications and citation statistics for top 20 fields, 2018
อันดับ
(Rank)
สาขาวิชา
(Field)
จำนวนผลงานตีพิมพ์
(The number of publications)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
(The number of times cited)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อ 1 บทความ
(The number of citations per publication)
1เคมี
(Chemistry)
9537330.77
2วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
9065470.60
3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ
(Science and other technological topics)
8415220.62
4วัสดุศาสตร์
(Materials Science)
6993770.54
5ฟิสิกส์
(Physics)
6386431.01
6เภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์
(Pharmacology and Pharmacy)
4552460.54
7วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(Food Science Technology)
4331820.42
8นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Sciences and Ecology)
4302910.68
9โรคติดเชื้อ
(Infectious Diseases)
3572450.69
10ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
(Biochemistry and Molecular Biology)
3241990.61
11เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
2891070.37
12จุลชีววิทยา
(Microbiology)
2762030.74
13สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
(Public Environmental and Occupational Health)
270860.32
14เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์
(Applied Biotechnology and Microbiology)
2691850.69
15พฤกษศาสตร์
(Plant Sciences)
2561200.47
16วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์
(Polymer Science)
2481370.55
17ภูมิคุ้มกันวิทยา
(Immunology)
2472511.02
18เวชศาสตร์เขตร้อน
(Tropical Medicine)
219770.35
19พลังงานเชื้อเพลิง
(Energy Fuels)
2121840.87
20คณิตศาสตร์
(Mathematics)
211650.31
ที่มา (source): Thomson Reuters Web of Knowledge;
Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 20th March 2019
(Visited 299 times, 1 visits today)