สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T003 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน.

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน.
หน่วย: ล้านบาท
หัวข้อยุทธศาสตร์ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน.14,18612,54715,48910,0937,99611,713
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน.7577501,4893,2044,5405,688
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.2,9555,2833,7083,6723,9785,036
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.49,15557,04764,43064,01069,53259,112
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน. ของประเทศ22,06518,98818,13730,26530,86426,064
รวม89,11994,615103,254111,243116,910107,612
(Visited 288 times, 1 visits today)