สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T004 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกิจกรรม วทน. และหน่วยงาน

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกิจกรรม วทน. และหน่วยงาน
หน่วย: ล้านบาท
กิจกรรม วทน.ชื่อหน่วยงานปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562
INNOกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา---33,315,00040,794,0004,000,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์-12,500,000---
กระทรวงยุติธรรม-----33,633,700
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี441,545,900366,824,800311,974,8001,244,907,900701,972,300344,601,200
กระทรวงศึกษาธิการ----13,717,600-
กระทรวงสาธารณสุข63,662,800222,130,70072,284,30059,338,10037,450,60018,832,300
กระทรวงอุตสาหกรรม---80,273,60060,676,400196,300,100
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด----17,000,000-
รัฐวิสาหกิจ---102,000,000258,144,40040,038,600
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง----32,940,000-
สำนักนายกรัฐมนตรี678,820,100591,643,000685,988,700320,544,900135,124,600124,386,400
RDกท./งท.หมุนเวียน---1,943,131,3002,112,040,0002,047,900,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์70,258,900229,330,300543,929,600243,005,100247,970,500850,224,900
กระทรวงแรงงาน----4,519,100-
กระทรวงกลาโหม1,391,143,9001,135,655,5001,252,274,100763,797,100770,152,600599,456,700
กระทรวงการคลัง--8,415,1004,087,300--
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา7,793,40024,889,40017,289,40013,088,80010,042,3005,227,400
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์-14,954,300----
กระทรวงคมนาคม-65,502,000103,593,700103,747,400--
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม252,239,500144,286,000145,148,70041,368,50053,113,80043,897,900
กระทรวงพาณิชย์-5,936,00012,500,0004,300,0006,565,400-
กระทรวงวัฒนธรรม16,900,00022,136,600----
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,834,813,7003,272,268,7003,335,327,8002,436,135,7002,586,808,6003,374,837,800
กระทรวงศึกษาธิการ11,425,755,20013,094,885,40014,431,714,70011,571,408,5008,028,186,2007,801,922,500
กระทรวงสาธารณสุข1,047,155,9001,575,779,2002,467,329,3002,273,122,6001,636,405,100901,964,300
กระทรวงอุตสาหกรรม----4,141,500-
รัฐวิสาหกิจ---1,174,423,000587,639,900145,061,200
สภากาชาดไทย----930,7001,663,000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง1,392,500,0001,398,190,0001,465,909,6002,115,680,6001,654,647,6001,625,435,000
สำนักนายกรัฐมนตรี1,344,499,0001,567,847,3001,717,388,7001,030,683,3001,141,129,400195,779,700
หน่วยงานของศาล---4,000,0002,931,0002,304,000
หน่วยงานอิสระของรัฐ-1,500,000----
STETกระทรวงแรงงาน----47,900,00089,179,900
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1,487,080,0001,526,338,3001,899,094,3001,711,391,7001,161,799,200539,000,700
กระทรวงคมนาคม234,240,600236,576,300236,156,100127,711,800--
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม /
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
---24,984,00030,774,600-
กระทรวงพาณิชย์---1,264,200--
กระทรวงมหาดไทย977,965,200188,012,000213,121,000210,947,500209,727,000209,152,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,025,569,7002,002,012,7002,167,649,3001,678,000,5001,409,046,7001,609,785,300
กระทรวงศึกษาธิการ38,621,901,10043,344,050,30049,179,129,40053,863,035,62460,261,905,33251,444,229,692
กระทรวงสาธารณสุข3,070,951,4003,139,543,1003,365,342,2003,700,433,8003,342,388,7003,095,755,000
รัฐวิสาหกิจ---480,433,500460,408,500600,944,500
สภากาชาดไทย175,355,000314,115,800133,342,20072,115,60028,238,000792,084,700
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง133,596,90084,500,00053,600,0008,000,000--
สำนักนายกรัฐมนตรี---661,837,800792,942,100532,081,100
STSกท./งท.หมุนเวียน---241,000,000--
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์148,015,900245,989,800566,887,100322,715,500182,297,40058,712,000
กระทรวงแรงงาน26,988,00031,535,0005,817,700235,385,900137,887,600
กระทรวงกลาโหม99,216,300131,220,00058,331,900-71,930,00069,600,000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา4,750,540,4001,107,283,600870,168,000912,955,900300,389,700123,527,000
กระทรวงคมนาคม109,881,000137,854,000201,922,400141,558,9008,112,50015,887,500
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม /
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3,365,647,0003,167,832,8002,461,192,8002,662,017,3002,777,921,7001,776,687,900
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1,400,202,0002,056,671,0002,119,269,6001,730,830,8001,727,966,0001,537,556,300
กระทรวงพลังงาน624,277,600589,602,300510,431,500591,259,700710,582,300701,398,300
กระทรวงพาณิชย์86,851,300112,529,00089,798,600274,030,000320,641,900320,988,300
กระทรวงมหาดไทย717,453,7002,156,013,7001,081,185,4001,188,573,200899,975,000215,420,900
กระทรวงยุติธรรม50,550,00062,398,900274,280,500262,858,100260,029,300190,377,800
กระทรวงวัฒนธรรม48,990,30057,812,300-100,146,0003,467,000-
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,600,546,9004,365,409,0005,045,550,4004,495,626,4007,235,109,7006,907,773,300
กระทรวงศึกษาธิการ4,720,308,2004,486,850,2004,860,507,7004,547,524,0004,773,265,8003,084,325,500
กระทรวงสาธารณสุข255,139,600306,336,000512,186,900674,711,5002,266,431,8004,650,100,600
กระทรวงอุตสาหกรรม333,881,200403,417,900662,814,0001,203,733,9001,665,913,700993,125,900
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด----402,395,600369,980,000
รัฐวิสาหกิจ---1,328,780,4002,312,888,1001,966,031,200
สภากาชาดไทย86,378,70067,303,900--305,043,500592,660,800
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง400,000251,872,400-153,743,000153,197,700121,222,900
สำนักนายกรัฐมนตรี-82,406,000120,494,3002,297,074,5002,406,703,4006,509,511,300
หน่วยงานของศาล---5,886,000--
หน่วยงานอิสระของรัฐ-212,854,600----
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524116,909,821,732107,612,454,692
INNO: กิจกรรมนวัตกรรม (Innovation)
RD: กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (Research and experimental development)
STET: กิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological education and training)
STS: กิจกรรมการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological service)
(Visited 334 times, 1 visits today)