สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T001 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2555 – 2562

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-1 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2555 - 2562
Table 1-1 Competitiveness Rankings for Thailand by factors, IMD: 2012 - 2019
ปัจจัย25552556255725582559256025612562Factor
20122013201420152016201720182019
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ159121313101081. Economic performance
1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ 47143346373334301.1 Domestic economy
1.2 การค้าระหว่างประเทศ 845863661.2 International trade
1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ 33312934283737211.3 International investment
1.4 การจ้างงาน 234333431.4 Employment
1.5 ระดับราคา 28313719452823291.5 Prices
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ26222827232022202. Government efficiency
2.1 ฐานะการคลัง 18191914101118162.1 Public finance
2.2 นโยบายทางภาษี656654662.2 Tax policy
2.3 โครงสร้างเชิงสถาบัน32303934333035342.3 Institutional framework
2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ 44435151443836322.4 Business legislation
2.5 โครงสร้างทางสังคม 50485545444445482.5 Societal framework
3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ23182524252525273. Business efficiency
3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคธุรกิจ 57444947434140433.1 Productivity and efficiency
3.2 ตลาดแรงงาน425858693.2 Labor market
3.3 การเงิน15102121232424193.3 Finance
3.4 การบริหารจัดการ 19162625262024273.4 Management practices
3.5 ทัศนคติและค่านิยม 17172024232317263.5 Attitudes and values
4. โครงสร้างพื้นฐาน49484846494948454. Infrastructure
4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป 26252830353431274.1 Basic infrastructure
4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 50474144423636384.2 Technological infrastructure
4.3 โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 40404647474842384.3 Scientific infrastructure
4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 52555354525758554.4 Health and environment
4.5 การศึกษา52515448525456564.5 Education
อันดับที่โดยรวม3027293028273025Overall ranking
จำนวนประเทศ5960606161636363Number of countries
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2012 - 2019
(Visited 4,331 times, 1 visits today)