สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T003 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 – 2562

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 - 2562
Table 1-3 Technological infrastructure competitiveness ranking (IMD) of Thailand by criterion, 2012 - 2019
ตัวชี้วัด (Criterion)25552556255725582559256025612562
20122013201420152016201720182019
จำนวนประเทศ (Number of countries)5960606161636363
อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
(Technological Infrastructure Competitiveness Ranking)
5047414442363638
1. การลงทุนด้านโทรคมนาคม (%GDP)
Investment in telecommunications (% of GDP)
35341415--161819
2. อัตราค่าบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่
Mobile telephone costs (US$ per minute local call, off-net (peak))
45674111313
3. ความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดำเนินธุรกิจ*
Communications technology (voice and data) meets business requirement*
4950454643363723
4. สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโลก
Computers in use (worldwide share)
2424242424252525
5. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อประชากร 1,000 คน
Computers per capita (per 1,000 people)
5355555755545555
6. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 1,000 คน
Internet users (per 1,000 people)
5152545454535454
7. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร 1,000 คน
Broadband subscribers (per 1,000 inhabitants)
5354525053585858
8. ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
Internet bandwidth speed (per internet user (kbps))
4538383936292035
9. ทักษะแรงงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี*
Digital / technology skills are readily available*
5750505051505249
10. วิศวกรที่มีคุณภาพ*
Qualified engineers are available in your labor market*
3737434248444034
11. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี*
Development and application of technology are supported by the legal environment*
4240393942393934
12. เงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี*
Funding for technological development is readily available*
3635394037333429
13. มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง
High-tech exports (US$ millions)
1415151515151514
14. สัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
High-tech exports (% of manufacturing exports)
111412131311139
15. ความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์
Cyber security
4948374748383830
16. สัดส่วนการจดทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ 3G และ 4G
Mobile Broadband subscribers (3G&4G market,% of mobile market)
--------6634
17. สัดส่วนการส่งออกบริการทางด้าน ICT ต่อการส่งออกบริการทั้งหมด
ICT service exports (% of service exports)**
--------44454650
18. ความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างบริษัท*
Technological cooperation between companies is developed*
3329383741303232
19. จำนวนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 1,000 คน
Fixed telephone lines (per 1,000 inhabitants)
55565652--------
20. อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน
Fixed telephone tariffs (US$ per 3 minutes local call (peak))
56362425--------
21. จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 1,000 คน
Mobile telephone subscribers (per 1,000 inhabitants)
44372222--------
22. การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร*
Connectivity of people and firms (telecom, IT, etc.) is highly extensive*
494946474440----
23. อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
Fixed broadband tariffs (monthly fee (residential), US$)
16212021--------
24. กองทุนร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี*
Public and private sector ventures are supporting technological development*
38322935342326--
25. กฎระเบียบกับการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม*
Technological regulation supports business development and innovation*
433938404136----
26. การลงทุนด้านโทรคมนาคม (ค่าใช้จ่ายโดยรวมรายปี)
Investment in Telecommunications (Capital Expenditure Aggregate Annual Spending)
--------53------
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจ, ** ข้อมูลพื้นฐาน , -- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน
Remark: * Survey data, ** Background data, -- = This criteria is not measured in that year, The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2012 - 2019
(Visited 2,105 times, 1 visits today)