สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T004 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 – 2562

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 - 2562
Table 1-4 Scientific infrastructure competitiveness ranking (IMD) of Thailand by criterion, 2012 - 2019
ตัวชี้วัด (Criterion)25552556255725582559256025612562
20122013201420152016201720182019
จำนวนประเทศ (Number of countries)5960606161636363
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
(Scientific infrastructure Competitiveness ranking)
4040464747484238
1. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ
Total expenditure on R&D (US$ millions)
4546424239363430
2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Total expenditure on R&D per GDP
5355555251474537
3. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อประชากร**
Total expenditure on R&D per capita (US$)
5456545453524947
4. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
Business expenditure on R&D (US$ millions)
4546403836322927
5. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Business expenditure on R&D per GDP
5052454647373627
6. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศ
Total R&D personnel nationwide (Full-time equivalent: FTE)
2425302219181716
7. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน
Total R&D personnel nationwide per capita (FTE)
4549484949474339
8. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน**
Total R&D personnel in business enterprise (FTE)**
3536262622192016
9. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชนต่อประชากร 1,000 คน**
Total R&D personnel in business enterprise per capita (FTE)**
4851454442413839
10. จำนวนนักวิจัยแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาต่อประชากร 1,000 คน
Researchers in R&D per capita (FTE per 1000 people)
--------49463440
11. สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม
Science degrees (%)
------------2930
12. จำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Scientific articles (Scientific articles published by origin of author)
3838373736363636
13. จำนวนรางวัลโนเบล**
Nobel prizes
2727272728292929
14. จำนวนรางวัลโนเบลต่อประชากร
Nobel prizes per capita
2727272728292929
15. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอ
Patents applications
3339383739523940
16. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอต่อจำนวนประชากร
Patents applications per capita
5348525252605554
17. จำนวนสิทธิบัตรที่ให้กับคนในประเทศ
Patents granted to residents
3941444647474746
18. จำนวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน
Number of patents in force (per 100,000 inhabitants)
4544464950595654
19. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางถึงสูง
Medium- and high-tech value added
--------------28
20. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายเอื้อต่อการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์*
Scientific research legislation (Law relating to scientific research do encourage innovation)*
3938454340383637
21. การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา *
Intellectual property rights are adequately enforced*
4952535446474747
22. การถ่ายทอดความรู้*
Knowledge transfer is highly developed between companies and universities*
3233374438373432
23. มาตรฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล*
Scientific research (public and private) is high by international standards*
38444343454140--
24. การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์*
Researchers and scientists are attracted to your country*
34363942383636--
25. ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัท*
Innovative capacity of firms to generate new products, processes and/or services is high in your economy*
32343851463742--
26. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมความรู้และเทคโนโลยีเข้มข้นต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Value added of KTI industries (% of GDP)
--------414238--
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจ, ** ข้อมูลพื้นฐาน , -- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน
Remark: * Survey data, ** Background data, -- = This criteria is not measured in that year, The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2012 - 2019
(Visited 2,424 times, 1 visits today)