สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T005 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านการศึกษา จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 – 2562

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-5 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านการศึกษา จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2555 - 2562
Table 1-5 Education competitiveness ranking (IMD) of Thailand by criterion, 2012 - 2019
ตัวชี้วัด (Criterion)25552556255725582559256025612562
20122013201420152016201720182019
จำนวนประเทศ (Number of countries)5960606161636363
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
(Education Competitiveness ranking)
5251544852545656
1. งบประมาณรวมด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
Total public expenditure on education (% GDP)
5246474546474551
2. งบประมาณรวมด้านการศึกษาต่อจำนวนประชากร**
Total public expenditure on education per capita (US$ per capita)**
5653545552525455
3. งบประมาณด้านการศึกษาต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
Government expenditure on education per student (% GDP per capita ; Secondary Education)
2734----4143
4. งบประมาณรวมด้านการศึกษาต่อนักเรียนทุกระดับ
Total public expenditure on education per student (spending per enrolled pupil/student. All levels)
344348-47--55
5. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับประถมศึกษา (%)
Pupil-teacher ratio (primary education) (%)
30-26383784140
6. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับมัธยม (%)
Pupil-teacher ratio (secondary education) (%)
--585355126260
7. อัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา (%)
Secondary school enrollment (%)
46-4650--5556
8. อัตราส่วนประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Higher education achievement
481335364038541
9. อัตราส่วนเพศหญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Women with degrees
---843414445
10. นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ ต่อ ประชากร 1,000 คน
Student mobility inbound
50-46-48-5351
11. นักศึกษาที่ออกไปศึกษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา ต่อ ประชากร 1,000 คน**
Student mobility outbound**
5353535353535353
12. ผลการทดสอบ PISA (Mathematics and Sciences)
Educational assessment - PISA
45--49--4949
13. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) **
English proficiency – TOEFL**
-55-5659595959
14. การศึกษาระดับประถมและมัธยมตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน*
Primary and secondary education
-------45
15. การศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน*
University education*
3838485447464644
16. การจัดการศึกษาสาขาบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ*
Management education*
3738425345434340
17. ดัชนีวัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
University education index (Country score calculated from Times Higher Education University ranking)
-------50
18. อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป
Illiteracy
---59--5959
19. ความสามารถด้านภาษาตอบสนองต่อภาคธุรกิจ*
Language skills*
5050515452504946
20. ระบบการศึกษาตอบสนองต่อภาคธุรกิจ*
Educational system*
38434947444646
21. ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตอบสนองต่อภาคธุรกิจ*
Science in schools*
34454451494645-
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจ, ** ข้อมูลพื้นฐาน , -- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน
Remark: * Survey data, ** Background data, -- = This criteria is not measured in that year, The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2012 - 2019
(Visited 1,686 times, 1 visits today)