สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T006 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI 4.0, WEF) ปี 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-6 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI 4.0, WEF) ปี 2561
Table 1-6 Global Competitiveness Index 4.0 ranking (GCI 4.0, WEF) of Thailand, 2018
ปัจจัย
(Factor)
2561ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดในปี 2561
(Best Performer 2018)
2018
จำนวนประเทศ140
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย38สหรัฐอเมริกา United States
Pillar 1 : สถาบัน (Institutions)60นิวซีแลนด์ New Zealand
Pillar 2 : โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures)60สิงคโปร์ Singapore
Pillar 3 : การปรับตัวตามเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT adoption)64เกาหลี Korea, Rep.
Pillar 4 : เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic stability)48ร่วมกัน 31 ประเทศ Multiple (31)
Pillar 5 : สาธารณสุข (Health)42ร่วมกัน 4 ประเทศ Multiple (4)
Pillar 6 : ทักษะ (Skills)66ฟินแลนด์ Finland
6.1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่ในระบบการศึกษา (Mean years of schooling)88ฟินแลนด์ Finland
6.2 การฝึกอบรมบุคลากร (Extent of staff training)*48สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
6.3 คุณภาพของอาชีวศึกษา (Quality of vocational training)*75สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
6.4 ทักษะที่จำเป็นของผู้ที่จบการศึกษา (Skillset of graduates)*61สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
6.5 ทักษะด้านดิจิทัลของประชาชน (Digital skills among population)*61สวีเดน Sweden
6.6 ความง่ายในการหาแรงงานที่มีทักษะ (Ease of finding skilled employees)*88สหรัฐอเมริกา United States
6.7 ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา (School life expectancy)43ร่วมกัน 9 ประเทศ Multiple (9)
6.8 การสอนโดยยึดหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาน (Critical thinking in teaching)*97สหรัฐอเมริกา United States
6.9 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pupil-to-teacher ratio in primary education)54ร่วมกัน 6 ประเทศ Multiple (6)
Pillar 7 : ตลาดสินค้า (Product market)92สิงคโปร์ Singapore
Pillar 8 : ตลาดแรงงาน (Labour market)44สหรัฐอเมริกา United States
Pillar 9 : ระบบการเงิน (Financial system)14สหรัฐอเมริกา United States
Pillar 10 : ขนาดของตลาด (Market size)18จีน China
Pillar 11 : พลวัตของภาคธุรกิจ (Business dynamism)23สหรัฐอเมริกา United States
Pillar 12 : สมรรถนะด้านนวัตกรรม (Innovation capability)51เยอรมณี Germany
12.1 ความหลากหลายของแรงงาน (Diversity of workforce)*33แคนาดา Canada
12.2 การส่งเสริมและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (State cluster development)*55สหรัฐอเมริกา United States
12.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการประดิษฐ์ (International co-inventions)60ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7)
12.4 ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-stakeholder collaboration)*44สหรัฐอเมริกา United States
12.5 ดัชนี H index ของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific publications)39ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7)
12.6 จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรต่อจำนวนประชากร (Patent applications)68ร่วมกัน 8 ประเทศ Multiple (8)
12.7 ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D expenditures)54ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7)
12.8 คุณภาพของสถาบันวิจัย (Quality of research institutions)40ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7)
12.9 ความซับซ้อนในการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer sophistication)*25สหรัฐอเมริกา United States
12.10 จำนวนการยื่นขอเครื่องหมายการค้าต่อจำนวนประชากร (Trademark applications )67ร่วมกัน 7 ประเทศ Multiple (7)
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น
Remark: * Survey data
ที่มา (Source): The Global Competitiveness Report (GCR) 2018
(Visited 1,569 times, 1 visits today)