สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T007 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 – 2562

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-7 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 - 2562
Table 1-7 Innovation sub-index ranking of Thailand by GII, 2012 - 2019
ปัจจัย
(Factor)
25552556255725582559256025612562
20122013201420152016201720182019
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม (GII: Global Innovation Index)5757485552514443
ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Innovation input sub-index)5957526257655247
1) สถาบัน (Institutions)9593949281756557
2) ทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research)10146366070725752
3) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)6060716468717277
4) ศักยภาพทางการตลาด (Market sophistication)3337344128422832
5) ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication)3260555449686260
ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม (Innovation output sub-index)5661495050434543
6) ผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology outputs)5053474846404038
7) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative outputs)7576605257535054
จำนวนประเทศ (Number of countries)141142143141128127126129
หมายเหตุ: -- =ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว Remark: -- = This criteria is not measured in that year
ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2012 - 2019
(Visited 725 times, 1 visits today)