สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T008 รายละเอียดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2557 – 2562

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-8 รายละเอียดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2557 - 2562
Table 1-8 Innovation sub-index ranking of Thailand by GII in detail, 2014 - 2019
ปัจจัย
(Factor)
255725582559256025612562คะแนน/ค่า ในปี 2562
201420152016201720182019Value in 2019
จำนวนประเทศ (Number of countries)143141128127126129
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GII: Global Innovation Index, (Score 0-100))48555251444338.6
ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Innovation input sub-index, 1-7 (best)) 52625765524746.6
1) สถาบัน (Institutions) 94928175655765.8
1.1 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political environment)951038279695060.6
1.2 สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมาย (Regulatory environment)12211911111010210552.0
1.3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business environment)52485437212084.7
2) ทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research) 36607072575234.7
2.1 การศึกษา (Education)67457885928140.6
2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary education)5939290554537.1
2.3 การวิจัยพัฒนา (Research and development)51484340394126.4
3) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)71646871727743.6
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs)81737171727760.8
3.2 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป (General infrastructure)43404651605437.3
3.3 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Ecological sustainability)70717877858532.7
4) ศักยภาพทางการตลาด (Market sophistication) 34412842283256.5
4.1 เครดิต (Credit)65646058424246.6
4.2 การลงทุน (Investment)21302450414148.9
4.3 การแข่งขันทางการค้า (Trade, competition and market scale)35623126232274.0
5) ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication)55544968626032.3
5.1 บุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge workers)48393785798032.2
5.2 การเชื่อมโยงนวัตกรรม (Innovation linkages)94968485868121.0
5.3 การดูดซับความรู้ (Knowledge absorption)38444022283043.8
ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม (Innovation output sub-index)49505043454330.7
6) ผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology outputs)47484640403831.3
6.1 การสร้างความรู้ (Knowledge creation)62575447505416.7
6.2 ผลกระทบเชิงความรู้ (Knowledge impact)43494435313443.6
6.3 การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge diffusion)52453839332533.8
7) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative outputs) 60525753505430.0
7.1 สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangibles assets)85837662606141.5
7.2 สินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ (Creative goods and services)27252720231833.5
7.3 การสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ (Online creativity)6362656766743.5
หมายเหตุ: * คะแนนอยู่ในช่วง 0-100 คะแนน ยกเว้นดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรมที่มีค่าประมาณ 1 (คำนวนจากสัดส่วนระหว่างดัชนีด้านทรัพยากรนวัตกรรมและดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม),
-- =ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว
Remark: * Scores are normalized in the [0, 100] range except for the Efficiency Index, for which scores revolve around the number 1 (this index is calculated as the ratio between the Output and Input Sub-indices),
-- = This criteria is not measured in that year
ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2014 - 2019
(Visited 559 times, 1 visits today)