สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T009 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนตามการจัดอันดับของ GII ปี 2562

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-9 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนตามการจัดอันดับของ GII ปี 2562
Table 1-9 Innovation sub-index ranking by countries of ASEAN, 2019
ประเทศอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมอันดับทรัพยากรด้านนวัตกรรมอันดับผลผลิตด้านนวัตกรรม
Global Innovation Index Innovation Input Sub-index Innovation Output Sub-index
บรูไน (Brunei Darussalam)7135120
กัมพูชา (Cambodia)9810484
อินโดนีเซีย (Indonesia)858778
มาเลเซีย (Malaysia)353439
ฟิลิปปินส์ (Philippines)547642
สิงคโปร์ (Singapore)8115
ไทย (Thailand)434743
เวียดนาม (Viet Nam)426337
ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2019
(Visited 1,502 times, 1 visits today)