สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T010 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ Bloomberg ปี 2559 – 2562

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-10 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ Bloomberg ปี 2559 - 2562
Table 1-10 Innovation Index Ranking of Thailand by Bloomberg, 2016 - 2019
ปัจจัย
(Factor)
2559256025612562
2016201720182019
จำนวนประเทศ (Number of countries)84788095
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (Bloomberg Innovation Index)47444540
คะแนนรวม (Total score)50.6947.0647.8357.77
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(R&D intensity)
49474548
มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิต
(Manufacturing value-added)
9181814
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรผู้มีงานทำ
(Productivity)
46474554
สัดส่วนจำนวนบริษัท high-tech
(High-tech density)
25323133
สัดส่วนผู้ที่เข้าศึกษา ผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสัดส่วนบัณฑิตที่จบสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
(Tertiary efficiency)
49462530
จำนวนนักวิจัย
(Researcher concentration)
49454851
จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตร และสัดส่วนจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับ
(Patent activity)
4750-32
ที่มา (Source): Bloomberg Innovation Index, 2016 - 2019
(Visited 696 times, 1 visits today)