สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T001 ดัชนีด้าน ICT ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในปี 2551 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-1 ดัชนีด้าน ICT ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในปี 2551 - 2561
Table 8-1 Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and penetration rates), 2008 - 2018
ดัชนีด้าน ICT
(Key ICT indicators)
2551
(2008)
2552
(2009)
2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ (ล้านเลขหมาย) (Number of Fixed-telephone subscriptions: millions)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 544 562 553 540 527 516 503 490 479 471 463
ประเทศกำลังพัฒนา
(Developing Countries)
705 692 676 661 653 626 592 556 524 509 479
ทั่วโลก
(World)
1,249 1,254 1,229 1,202 1,179 1,142 1,095 1,046 1,004 979 942
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้ (ล้านเลขหมาย) (Number of mobile-cellular subscriptions: millions)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 1,325 1,383 1,404 1,406 1,443 1,479 1,527 1,563 1,603 1,594 1,616
ประเทศกำลังพัฒนา
(Developing Countries)
2,705 3,257 3,887 4,483 4,817 5,183 5,468 5,621 5,909 6,220 6,545
ทั่วโลก
(World)
4,030 4,640 5,290 5,890 6,261 6,661 6,996 7,184 7,511 7,814 8,160
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบเคลื่อนที่ (Number of active mobile-broadband subscriptions: millions)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 336 450 554 712 829 927 1,015 1,118 1,189 1,301 1,404
ประเทศกำลังพัฒนา
(Developing Countries)
86 165 253 471 721 1,032 1,645 2,179 2,676 3,371 3,882
ทั่วโลก
(World)
422 615 807 1,184 1,550 1,959 2,660 3,297 3,864 4,672 5,286
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบประจำที่ (Number of fixed (wired)-broadband subscriptions: millions)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 250 271 291 313 328 343 354 370 382 397 413
ประเทศกำลังพัฒนา
(Developing Countries)
161 197 236 285 321 349 377 472 535 608 661
ทั่วโลก
(World)
411 468 526 598 649 692 731 842 917 1,005 1,075
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน (Number of fixed line subscriptions per 100 inhabitants)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 44 46 45 43 42 41 40 39 38 38 37
ประเทศกำลังพัฒนา
(Developing Countries)
13 12 12 12 11 11 10 9 9 8 8
ทั่วโลก
(World)
19 18 18 17 17 16 15 14 14 13 12
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน (Number of mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 108 112 113 113 116 118 122 125 127 127 128
ประเทศกำลังพัฒนา
(Developing Countries)
49 58 69 78 83 88 91 93 96 99 103
ทั่วโลก
(World)
60 68 77 84 88 93 97 98 102 104 107
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบเคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน (Number of active mobile-broadband subscriptions per 100 inhabitants)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 27 37 45 57 66 74 81 89 94 104 111
ประเทศกำลังพัฒนา
(Developing Countries)
2 3 4 8 12 17 27 36 44 54 61
ทั่วโลก
(World)
6 9 12 17 22 27 37 45 52 62 69
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบประจำที่ต่อประชากร (Number of fixed (wired)-broadband subscriptions per 100 inhabitants)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 20 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33
ประเทศกำลังพัฒนา
(Developing Countries)
3 4 4 5 6 6 6 8 9 10 10
ทั่วโลก
(World)
6 7 8 9 9 10 10 12 12 13 14
ที่มา: สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Source: International Telecommunication Union (ITU)
(Visited 1,101 times, 1 visits today)