สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T002 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คนของ จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2556 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-2 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คนของ จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2556 - 2560
Table 8-2 Number of fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants by countries of ASEAN+6, 2013 - 2017
ประเทศ
(Countries)
โทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน
(Number of fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
บรูไน (Brunei)13.5817.4018.2017.5416.80
กัมพูชา (Cambodia)2.802.361.651.440.83
อินโดนีเซีย (Indonesia)12.1910.284.024.124.19
ลาว (Laos)10.8014.0014.4418.7416.41
มาเลเซีย (Malaysia)15.2714.5914.6115.5120.80
พม่า (Myanmar)1.041.010.980.971.04
ฟิลิปปินส์ (Philippines)3.203.093.173.663.97
สิงคโปร์ (Singapore)36.6936.6536.4235.5434.89
ไทย (Thailand)8.898.327.736.835.02
เวียดนาม (Vietnam)7.357.277.835.924.59
ออสเตรเลีย (Australia)44.7139.1535.7135.1534.60
จีน (China)19.3117.9416.5314.7213.75
อินเดีย (India)2.272.091.951.841.73
ญี่ปุ่น (Japan)49.8949.5949.7850.1850.17
เกาหลีใต้ (South Korea)60.4658.5157.0955.2052.66
นิวซีแลนด์ (New Zealand)40.9540.5140.0937.7638.04
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed) 41.3 40.2 39.2 38.3 37.5
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing) 10.6 9.9 9.1 8.5 8.1
ทั่วโลก (World) 16.0 15.1 14.2 13.5 13.0
ที่มา: สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Source: International Telecommunication Union (ITU)
(Visited 704 times, 1 visits today)