สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T004 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค ปี 2551 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-4 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค ปี 2551 - 2561
Table 8-4 Population 6 years of age and over using mobile telephone per 100 inhabitants by region, 2008 – 2018
ปี
(Years)
ร้อยละประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน
(Percentage of Population 6 years of age and over using mobile telephone per 100 inhabitants)
ทั่วราชอาณาจักร
(Whole Kingdom)
กรุงเทพมหานคร
(Bangkok)
ภาคกลาง
(Central)
ภาคเหนือ
(North)
ภาคใต้
(South)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeast)
2551 (2008) 52.8 72.7 59.8 49.5 49.1 44.5
2552 (2009) 56.8 75.5 62.3 54.8 52.5 50.2
2553 (2010) 61.8 77.3 66.9 60.5 58.8 55.4
2554 (2011) 66.4 79.6 70.8 66.1 62.6 61.0
2555 (2012) 70.2 83.9 75.0 68.9 67.8 64.1
2556 (2013) 73.3 85.0 77.4 72.5 70.5 68.6
2557 (2014) 77.2 89.2 81.7 74.4 73.2 70.7
2558 (2015) 79.3 90.3 83.2 76.5 74.0 74.4
2559 (2016) 81.4 91.3 85.5 78.9 77.3 76.1
2560 (2017) 88.2 93.5 89.6 85.3 87.1 86.4
2561 (2018) 89.6 94.7 90.9 86.8 88.3 88.0
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018
(Visited 729 times, 1 visits today)