สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T006 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ(ทุกประเภท) จำแนกตามภูมิภาค ปี 2559 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตาราง 8-6 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ(ทุกประเภท) จำแนกตามภูมิภาค ปี 2559 - 2561
Table 8-6 Population aged 6 years and over by Computer/Internet/Mobile Phone/Smart Phone Using by region, 2016 - 2018
ภาค
(Region)
รวม
(Total)
ร้อยละการใช้คอมพิวเตอร์
(Percentage of Computer Using)
ร้อยละการใช้อินเตอร์เน็ต
(Percentage of Internet Using)
ร้อยละการใช้โทรศัพท์มือถือทุกประเภท
(Percentage of Mobile Phone Using)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ทั่วราชอาณาจักร
(Whole Kingdom)
62,804,82663,052,11163,280,11132.230.828.347.552.956.881.488.289.6
กรุงเทพมหานคร
(Bangkok)
8,086,8158,143,8298,195,65850.549.246.569.274.577.591.393.594.7
ภาคกลาง
(Central)
18,139,88818,346,44618,550,02531.530.127.653.057.962.585.589.690.0
ภาคเหนือ
(North)
10,775,06310,743,41410,708,79030.127.725.541.445.449.078.985.386.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeast)
17,403,35417,361,02817,311,77827.026.223.636.042.546.276.186.488.0
ภาคใต้
(South)
8,399,7068,457,3948,513,86029.527.925.446.352.256.177.387.188.3
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018
(Visited 4,691 times, 1 visits today)