สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T007 ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2557 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตาราง 8-7 ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2557 - 2560
Table 8-7 Percentage of household with computer by country of ASEAN+6, 2014 -2017
ประเทศ
(Country) 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
(Percentage of households with computer)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
บรูไน (Brunei)92.092.593.0N/A
กัมพูชา (Cambodia)10.69.810.512.7
อินโดนีเซีย (Indonesia)17.318.719.119.1
ลาว (Laos)10.511.412.3N/A
มาเลเซีย (Malaysia)63.367.672.274.1
พม่า (Myanmar)6.611.34.2N/A
ฟิลิปปินส์ (Philippines)24.332.523.4N/A
สิงคโปร์ (Singapore)85.787.086.686.5
ไทย (Thailand)33.929.528.424.8
เวียดนาม (Vietnam)20.522.023.5N/A
ออสเตรเลีย (Australia)81.283.085.982.4
จีน (China)46.749.652.5N/A
อินเดีย (India)13.014.115.2N/A
ญี่ปุ่น (Japan)79.379.781.076.4
เกาหลีใต้ (South Korea)79.877.175.374.7
นิวซีแลนด์ (New Zealand)78.382.386.6N/A
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed)79.179.981.081.7
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing)31.332.633.634.8
ทั่วโลก (World)43.944.945.946.9
ที่มา : สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Source : International Telecommunication Union (ITU)
(Visited 510 times, 1 visits today)