สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T008 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2551 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-8 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2551 - 2561
Table 8-8 Using of the Internet in Thailand, 2008 – 2018
การใช้อินเตอร์เน็ต
(Internet usage)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต
(Percentage of population 6 years of age and over using Internet)
18.220.122.423.725.028.934.939.347.552.956.8
ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต
(Percentage of households with Internet)
8.69.511.413.418.423.534.752.259.864.467.7
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018
(Visited 2,937 times, 1 visits today)