สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T009 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร จำแนกตามภูมิภาค ปี 2551 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-9 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร จำแนกตามภูมิภาค ปี 2551 – 2561
Table 8-9 Percentage of individuals using the Internet by region, 2008 – 2018
ปี
(Years)
ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร
(Percentage of individuals using the Internet)
ทั่วราชอาณาจักร
(Whole kingdom)
กรุงเทพมหานคร
(Bangkok)
ภาคกลาง
(Central)
ภาคเหนือ
(North)
ภาคใต้
(South)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeast)
2551 (2008)18.236.018.017.815.413.9
2552 (2009)20.138.019.319.517.516.7
2553 (2010)22.439.622.321.219.918.9
2554 (2011)23.740.623.123.121.020.3
2555 (2012)26.544.427.525.025.521.5
2556 (2013)28.948.829.827.229.123.2
2557 (2014)34.954.537.530.632.726.9
2558 (2015)39.360.643.133.537.230.2
2559 (2016)47.569.253.041.446.336.0
2560 (2017)52.974.557.945.452.242.5
2561 (2018)56.877.562.549.056.146.2
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018
(Visited 1,303 times, 1 visits today)