สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T010 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำแนกตามประเภทของอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค ปี 2559 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-10 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำแนกตามประเภทของอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค ปี 2559 - 2561
Table 8-10 Percentage of households using broadband Internet by region, 2016 - 2018
ภาค
(Region)
จำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (พันครัวเรือน)ประเภทของอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)
NarrowbandBroadbandไม่แน่ใจ
Analogue modem, ISDN[1]แบบไร้สายเคลื่อนที่
โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G
(เช่น GSM,CDMA,GPRS)
Fixed broadband[2]แบบไร้สายเคลื่อนที่
โทรศัพท์มือถือ 3G
(เช่น WCDMA, EV-DO)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ทั่วประเทศ12,785.213,850.314,502.51.11.11.03.52.53.223.321.721.070.673.573.91.51.20.9
กรุงเทพมหานคร2,281.92,247.62,299.20.91.92.21.30.71.536.033.929.461.162.065.40.71.51.5
ภาคกลาง4,268.34,638.44,814.01.41.60.93.32.32.920.920.119.472.574.775.51.91.31.3
ภาคเหนือ1,943.82,107.22,266.01.00.40.62.41.02.326.225.125.069.672.871.70.80.70.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,644.53,067.53,226.40.90.70.66.35.15.416.915.417.373.977.775.92.01.10.8
ภาคใต้1,646.81,789.61,896.90.70.90.64.22.53.118.617.416.674.878.479.11.70.80.6
[1] Analogue modem และ Integrated Services for Digital Network (ISDN) เป็นระบบแบบเก่าที่มีความเร็วดาวน์โหลดและอัพโหลดไม่เกิน 128 kbit/s
[2] Fixed broadband ได้แก่ DSL (SDSL,ADSL,VDSL),Cable modern , Leased line , ดาวเทียม , เคเบิล, ใยแก้วนำแสง , Fixed wireless , WiMAX)
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018
(Visited 740 times, 1 visits today)