สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T011 การใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน ปี 2558 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-11 การใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน ปี 2558 – 2560
Table 8-11 Using Internet by country of ASEAN, 2015 – 2017
ประเทศ
(Country)
ร้อยละของประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ต
(Individuals using the Internet)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
บรูไน (Brunei)71.275.0N/A
กัมพูชา (Cambodia)19.025.634.0
อินโดนีเซีย (Indonesia)22.025.432.3
ลาว (Laos)18.221.9N/A
มาเลเซีย (Malaysia)71.178.880.1
พม่า (Myanmar)21.725.1N/A
ฟิลิปปินส์ (Philippines)53.755.5N/A
สิงคโปร์ (Singapore)79.081.084.4
ไทย (Thailand)39.347.552.9
เวียดนาม (Vietnam)43.546.5N/A
ออสเตรเลีย (Australia)84.688.286.5
จีน (China)50.353.254.3
อินเดีย (India)26.029.5N/A
ญี่ปุ่น (Japan)91.192.090.9
เกาหลีใต้ (South Korea)89.692.795.1
นิวซีแลนด์ (New Zealand)88.288.5N/A
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed)77.479.679.5
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing)36.139.042.3
ทั่วโลก (World)43.245.948.6
ที่มา: สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Source: International Telecommunication Union (ITU)
(Visited 1,582 times, 1 visits today)