สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T012 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-12 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค
Table 8-12 Percentage of population 6 years of age and over using Mobile telephone and Smart phone , Computer and Internet by region
ประเภทอุปกรณ์
(Devices)
ปี
(Years)
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
(Percentage of population 6 years of age and over using Mobile telephone and Smart phone , Computer and Internet)
ทั่วราชอาณาจักร
(Whole kingdom)
กรุงเทพมหานคร
(Bangkok)
ภาคกลาง
(Central)
ภาคเหนือ
(North)
ภาคใต้
(South)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeast)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท
(Mobile users)
2558 (2015)79.390.383.276.574.074.4
2559 (2016)81.491.385.578.977.376.1
2560 (2017)88.293.589.685.387.186.4
2561 (2018)89.694.790.086.888.388.0
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
(Smart phone)
2560 (2017)72.385.574.366.774.765.6
2561 (2018)69.685.374.363.170.559.9
โทรศัพท์มือถือแบบฟีเจอร์โฟน
(Feature phone)
2560 (2017)29.716.127.934.927.436.5
2561 (2018)24.913.622.431.521.431.1
คอมพิวเตอร์
(Computer users)
2558 (2015)34.952.334.931.432.830.1
2559 (2016)32.250.531.530.129.527.0
2560 (2017)30.849.230.127.727.926.2
2561 (2018)28.346.527.625.525.423.6
อินเตอร์เน็ต
(Internet users)
2558 (2015)39.360.643.133.537.230.2
2559 (2016)47.569.753.041.446.336.0
2560 (2017)52.974.557.945.452.242.5
2561 (2018)56.877.562.549.056.146.2
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2018
(Visited 4,495 times, 1 visits today)