สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T013 ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยจำแนกตาม ปี 2553 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตาราง 8-13 ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยจำแนกตาม ปี 2553 - 2561
Table 8-13 E-Government Development Index and E-Participation Index of Thailand in detail 2010 - 2018
ตัวชี้วัด2553
(2010)
2555
(2012)
2557
(2014)
2559
(2016)
2561
(2018)
ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด ปี 2561
(Best performer l Value, 2018)
จำนวนประเทศ (Number of countries)192193193193193
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
(EDGI: E0Government Development Index, (Score 0-1))
0.460.510.460.550.65เดนมาร์ก Denmark l 0.92
1) การให้บริการออนไลน์
(Online Service Index)
0.330.510.440.550.64อังกฤษ United kingdom l 1
2) โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
(Telecommunicatin Infrastructure Index)
0.170.240.280.410.53โมนาโก Monaco l 1
3) ทุนมนุษย์
(Human Capital Index)
0.890.780.660.690.79ออสเตเลีย Australia l 1
ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน
(E-Paticipation Index: EPI, (Score 0-1))
0.080.320.550.590.65เดนมาร์ก Denmark l 1
1) E-InformationN/AN/A85.19%73.50%86.67%--
2) E-ConsultationN/AN/A27.27%57.90%65.22%--
3) E-Decision MakingN/AN/A0%0%45.45%--
ที่มา: United Nations E-Government Survey 2018
(Visited 708 times, 1 visits today)