สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T014 ผลการจัดอันดับ E-Government Development Index และ E-Participation Index ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตาราง 8-14 ผลการจัดอันดับ E-Government Development Index และ E-Participation Index ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2561
Table 8-14 E-Government Development Index and E-Participation Index Rankings by country of ASEAN year 2018
ประเทศ
(Country)
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
(E-Government Development Index: EDGI)
ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน
(E-Paticipation Index: EPI)
สิงคโปร์ (Singapore)713
ฟิลิปปินส์ (Philippines)7519
มาเลเซีย (Malaysia)4832
เวียดนาม (Vietnam)8872
ไทย (Thailand)7382
อินโดนีเซีย (Indonesia)10792
บรูไน (Brunei)5997
กัมพูชา (Cambodia)145171
ลาว (Laos)162171
เมียนมา (Myanmar)157181
ที่มา: United Nations E-Government Survey 2018
(Visited 395 times, 1 visits today)