สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T001 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2561 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-1 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 - 2561 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา
Table 4-1 Number of new enrollments during academic year 2015 - 2018 by level and field of education
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
2558
(2015)
2559
(2016)
ระดับการศึกษา/สายวิชา
(Level/Field of Education)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor degree level)
174,60852.25%117,6096,594298,811174,05452.22%114,2650288,319
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(Vocational certificate)
103,67831.03%67,953714172,345104,99631.50%65,3880170,384
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(Higher vocational certificate)
70,69621.16%49,656819121,17168,42920.48%48,8770117,306
อื่นๆ
(Other)
2340.07%05,0615,2956290.19%00629
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(Bachelor degree level or equivalent)
143,73443.01%332,238426476,398137,31141.20%271,2750408,586
ปริญญาตรี
(Bachelor degree level)
142,40842.62%331,576426474,410137,31141.20%271,2750408,586
อื่นๆ
(Other)
1,3260.40%66201,98800.00%000
สูงกว่าปริญญาตรี
(Higher than bachelor degree level)
11,9923.59%44,33171157,03411,3483.40%29,633040,981
ปริญญาโท
(Master degree level)
9,2852.78%38,19652548,0069,5062.84%24,526034,032
ปริญญาเอก
(Doctoral degree level)
1,7800.53%2,0791844,0431,4070.42%1,61503,022
อื่นๆ
(Other)
9270.28%4,05624,9854350.13%3,49203,927
ไม่บันทึกระดับการศึกษา
(Not specified)
3,8151.14%6,6011,75812,17410,6043.18%20,24411,87442,722
ผลรวม
(Total)
334,149100.00%500,7799,489844,417333,317100.00%435,41711,874780,608
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
2560
(2017)
2561
(2018)
ระดับการศึกษา/สายวิชา
(Level/Field of Education)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor degree level)
174,61655.09%112,4090287,025225,50062.11%197,2620422,762
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(Vocational certificate)
104,29032.90%62,1530166,443135,82937.41%107,5150243,344
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(Higher vocational certificate)
67,97720.34%47,0240115,00186,49323.82%86,4750172,968
อื่นๆ
(Other)
2,3490.74%3,23205,5813,1780.88%3,27206,450
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(Bachelor degree level or equivalent)
132,38141.77%281,5610413,942128,71435.45%280,1320408,846
ปริญญาตรี
(Bachelor degree level)
129,69840.92%279,9800409,678126,09234.73%278,4890404,581
อื่นๆ
(Other)
2,6830.80%1,58104,2642,6220.72%1,64304,265
สูงกว่าปริญญาตรี
(Higher than bachelor degree level)
9,9603.14%24,626034,5868,8762.44%22,478031,354
ปริญญาโท
(Master degree level)
7,7672.32%18,496026,2636,7031.85%18,066024,769
ปริญญาเอก
(Doctoral degree level)
1,3670.43%1,68903,0561,3530.37%1,68303,036
อื่นๆ
(Other)
8260.26%4,44105,2678200.23%2,72903,549
ไม่บันทึกระดับการศึกษา
(Not specified)
00.00%2902900.00%000
ผลรวม
(Total)
316,957100.00%418,6250735,582363,090100.00%499,8720862,962
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 25 January 2017) and
Office of the Education Council(Data as of 26 February 2017)
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 123,250 คน
(Visited 9,621 times, 1 visits today)