สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T003 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 – 2561 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-3 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 - 2561 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-3 Number of new enrollments lower than bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2008 - 2018 by programme
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรกรรม
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT )
(Science)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and welfare)
วิศวกรรม 
(Engineering)
อื่นๆ
(Other)
รวม
(Total)
2551 (2008)10,8685,879141159,1230176,011
2552 (2009)12,2364,568444157,1370174,385
2553 (2010)10,6483,533392149,9690164,542
2554 (2011)10,9024,350519153,5060169,277
2555 (2012)9,4983,236525147,4610160,720
2556 (2013)9,2284,826583137,5800152,217
2557 (2014)8,6393,4191,069147,7630160,890
2558 (2015)10,6614,6170159,3300174,608
2559 (2016)9,0503,540424161,0400174,054
2560 (2017)11,2564,1422,158157,0600174,616
2561 (2018)13,0445,8802,112204,4640225,500
%
2551 (2008)6.17%3.34%0.08%90.41%0.00%100.00%
2552 (2009)7.02%2.62%0.25%90.11%0.00%100.00%
2553 (2010)6.47%2.15%0.24%91.14%0.00%100.00%
2554 (2011)6.44%2.57%0.31%90.68%0.00%100.00%
2555 (2012)5.91%2.01%0.33%91.75%0.00%100.00%
2556 (2013)6.06%3.17%0.38%90.38%0.00%100.00%
2557 (2014)5.37%2.13%0.66%91.84%0.00%100.00%
2558 (2015)6.11%2.64%0.00%91.25%0.00%100.00%
2559 (2016)5.20%2.03%0.24%92.52%0.00%100.00%
2560 (2017)6.45%2.37%1.24%89.95%0.00%100.00%
2561 (2018)5.78%2.61%0.94%90.67%0.00%100.00%
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and
Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017)
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 123,250 คน
(Visited 371 times, 1 visits today)