สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T004 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 – 2561 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-4 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 - 2561 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-4 Number of new enrollments bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2009 - 2018 by programme
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรกรรม
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT )
(Science)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and welfare)
วิศวกรรม 
(Engineering)
อื่นๆ
(Other)
รวม
(Total)
2552 (2009)9,93746,35140,71729,985129127,119
2553 (2010)13,76164,40451,41933,0320162,616
2554 (2011)13,73272,40052,41130,9950169,538
2555 (2012)11,91849,95741,87719,7320123,484
2556 (2013)11,05457,41635,93916,4030120,812
2557 (2014)9,20871,62143,06331,214509155,615
2558 (2015)6,81966,01346,67424,2280143,734
2559 (2016)9,83248,26554,63824,5760137,311
2560 (2017)11,69536,51053,51730,6590132,381
2561 (2018)10,08634,22954,05330,3460128,714
%
2552 (2009)7.82%36.46%32.03%23.59%0.10%100.00%
2553 (2010)8.46%39.60%31.62%20.31%0.00%100.00%
2554 (2011)8.10%42.70%30.91%18.28%0.00%100.00%
2555 (2012)9.65%40.46%33.91%15.98%0.00%100.00%
2556 (2013)9.15%47.53%29.75%13.58%0.00%100.00%
2557 (2014)5.92%46.02%27.67%20.06%0.33%100.00%
2558 (2015)4.74%45.93%32.47%16.86%0.00%100.00%
2559 (2016)7.16%35.15%39.79%17.90%0.00%100.00%
2560 (2017)8.83%27.58%40.43%23.16%0.00%100.00%
2561 (2018)7.84%26.59%41.99%23.58%0.00%100.00%
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and
Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017)
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 123,250 คน
(Visited 735 times, 1 visits today)