สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T005 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 – 2561 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-5 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 - 2561 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-5 Number of new enrollments in higher than bachelor degree level in the field of science and technology during academic year 2009 - 2018
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
ปริญญาโท (Master degree level)ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT )
(Science)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and Welfare)
รวม
(Total)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT )
(Science)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and Welfare)
รวม
(Total)
2552 (2009)4964,2453,3192,71810,778634893002761,128
2553 (2010)8855,0444,7633,00513,6971268074184211,772
2554 (2011)8375,1113,9943,28613,2281267054723501,653
2555 (2012)8083,2492,9732,4439,4731014123073211,141
2556 (2013)8612,8692,8691,6288,2271096003842021,295
2557 (2014)5524,6643,2191,81710,252899674362031,695
2558 (2015)9102,9723,0292,3749,2851056015555191,780
2559 (2016)6732,6574,9231,2539,5061885303233661,407
2560 (2017)5052,7473,0721,4437,767736823432691,367
2561 (2018)7682,1612,3961,3786,703916363382881,353
%
2552 (2009)4.60%39.39%30.79%25.22%100.00%5.59%43.35%26.60%24.47%100.00%
2553 (2010)6.46%36.83%34.77%21.94%100.00%7.11%45.54%23.59%23.76%100.00%
2554 (2011)6.33%38.64%30.19%24.84%100.00%7.62%42.65%28.55%21.17%100.00%
2555 (2012)8.53%34.30%31.38%25.79%100.00%8.85%36.11%26.91%28.13%100.00%
2556 (2013)10.47%34.87%34.87%19.79%100.00%8.42%46.33%29.65%15.60%100.00%
2557 (2014)5.38%45.49%31.40%17.72%100.00%5.25%57.05%25.72%11.98%100.00%
2558 (2015)9.80%32.01%32.62%25.57%100.00%5.90%33.76%31.18%29.16%100.00%
2559 (2016)7.08%27.95%51.79%13.18%100.00%13.36%37.67%22.96%26.01%100.00%
2560 (2017)6.50%35.37%39.55%18.58%100.00%5.34%49.89%25.09%19.68%100.00%
2561 (2018)11.46%32.24%35.75%20.56%100.00%6.73%47.01%24.98%21.29%100.00%
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and
Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017)
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 123,250 คน
(Visited 306 times, 1 visits today)