สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T006 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2560 จำแนกตามสายวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2560 จำแนกตามสายวิชา
Table 4-6 Number of graduates during Academic year 2014 - 2017 by field of education
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
2557
(2014)
2558
(2015)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor degree level)
159,40363.47%110,4460269,84988,67346.59%73,42483162,180
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(Vocational certificate)
92,48136.82%63,1050155,58642,64122.40%36,179078,820
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(Higher vocational certificate)
66,66426.54%47,3400114,00445,36623.84%34,865080,231
อื่นๆ
(Other)
2580.10%12596660.35%2,380833,129
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(Bachelor degree level or equivalent)
86,23134.33%160,72677247,03492,79648.76%133,487260226,543
ปริญญาตรี
(Bachelor degree level)
86,17134.31%160,56710246,74892,79648.76%133,4870226,283
อื่นๆ
(Other)
600.02%1596728600.00%0260260
สูงกว่าปริญญาตรี
(Higher than bachelor degree level)
5,5252.20%22,61569528,8358,8604.66%24,209033,069
ปริญญาโท
(Master degree level)
4,7551.89%18,95765824,3706,9583.66%20,659027,617
ปริญญาเอก
(Doctoral degree level)
5800.23%801361,4171,1680.61%1,30602,474
อื่นๆ
(Other)
1900.08%2,85713,0487340.39%2,24402,978
ไม่บันทึกระดับการศึกษา
(Not specified)
00.00%00000.00%02,3732,373
ผลรวม
(Total)
251,159100.00%293,787772545,718190,329100.00%231,1202,716424,165
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
2559
(2016)
2560
(2017)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor degree level)
98,12450.17%76,4010174,525123,32155.52%130,5900253,911
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(Vocational certificate)
44,55622.78%36,760081,31660,49127.23%64,4750124,966
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(Higher vocational certificate)
51,73126.45%37,660089,39160,66127.31%64,2180124,879
อื่นๆ
(Other)
1,8370.94%1,98103,8182,1690.98%1,89704,066
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(Bachelor degree level or equivalent)
88,03645.01%179,59564267,69591,63441.25%175,1930266,827
ปริญญาตรี
(Bachelor degree level)
87,11444.54%179,07664266,25490,01340.52%174,4280264,441
อื่นๆ
(Other)
9220.47%51901,4411,6210.73%76502,386
สูงกว่าปริญญาตรี
(Higher than bachelor degree level)
9,2604.73%27,826337,0897,1753.23%27,082034,257
ปริญญาโท
(Master degree level)
6,7173.43%22,102328,8225,8832.65%20,534026,417
ปริญญาเอก
(Doctoral degree level)
2,1221.08%1,82103,9431,2310.55%1,91803,149
อื่นๆ
(Other)
4210.22%3,90304,324610.03%4,63004,691
ไม่บันทึกระดับการศึกษา
(Not specified)
1600.08%1813030800.00%000
ผลรวม
(Total)
195,580100.00%283,840197479,617222,130100.00%332,8650554,995
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and
Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017)
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 75,460 คน
(Visited 1,075 times, 1 visits today)