สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T007 จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 – 2560 จำแนกตามสายวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-7 จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 - 2560 จำแนกตามสายวิชา
Table 4-7 Number, growth and percentage graduates in field of Science and Technology during academic year 2008 - 2017 by filed of education
หน่วย: คน (Unit: Persons)
จำแนกตามระดับการศึกษา
(Level of education)
จำนวน (คน)
Number (Persons)
อัตราการเพิ่ม Growth (%)ร้อยละ (%)
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม
(Social science)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม
(Social science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
1.ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor degree level)
2551 (2008)142,776105,6890248,4656.81%9.39%7.89%57.46%42.54%0.00%100.00%
2552 (2009)156,229108,7080264,9379.42%2.86%6.63%58.97%41.03%0.00%100.00%
2553 (2010)170,698117,69989288,4869.26%8.27%8.89%59.17%40.80%0.03%100.00%
2554 (2011)161,094111,1714,625276,890-5.63%-5.55%-4.02%58.18%40.15%1.67%100.00%
2555 (2012)152,860105,9190258,779-5.11%-4.72%-6.54%59.07%40.93%0.00%100.00%
2557 (2014)159,403110,4460269,8494.28%4.27%4.28%59.07%40.93%0.00%100.00%
2558 (2015)88,67373,42483162,180---54.68%45.27%0.05%100.00%
2559 (2016)98,12476,4010174,52510.66%4.05%7.61%56.22%43.78%0.00%100.00%
2560 (2017)123,321130,5900253,91125.68%70.93%45.49%48.57%51.43%0.00%100.00%
2.ปริญญาตรี (Bachelor degree level)
2551 (2008)93,748175,476427269,6511.56%-3.90%-1.91%34.77%65.08%0.16%100.00%
2552 (2009)96,173183,8130279,9862.59%4.75%3.83%34.35%65.65%0.00%100.00%
2553 (2010)97,295148,6243,406249,3251.17%-19.14%-10.95%39.02%59.61%1.37%100.00%
2554 (2011)91,746150,1827,519249,447-5.70%1.05%0.05%36.78%60.21%3.01%100.00%
2555 (2012)77,709149,5370227,246-15.30%-0.43%-8.90%34.20%65.80%0.00%100.00%
2557 (2014)86,231160,72677247,03410.97%7.48%8.71%34.91%65.06%0.03%100.00%
2558 (2015)92,796133,487260226,5437.61%-16.95%-8.29%40.96%58.92%0.11%100.00%
2559 (2016)88,036179,59564267,695-5.13%34.54%18.17%32.89%67.09%0.02%100.00%
2560 (2017)91,634175,1930266,8274.09%-2.45%-0.32%34.34%65.66%0.00%100.00%
3.สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor degree level)
2551 (2008)8,67126,003034,674-30.15%-21.44%-23.82%25.01%74.99%0.00%100.00%
2552 (2009)9,25726,570035,8276.76%2.18%3.33%25.84%74.16%0.00%100.00%
2553 (2010)11,02533,08610144,21219.10%24.52%23.40%24.94%74.83%0.23%100.00%
2554 (2011)12,51228,2053,47544,19213.49%-14.75%-0.05%28.31%63.82%7.86%100.00%
2555 (2012)7,14526,299033,444-42.89%-6.76%-24.32%21.36%78.64%0.00%100.00%
2557 (2014)5,52522,61569528,835-22.67%-14.01%-13.78%19.16%78.43%2.41%100.00%
2558 (2015)8,86024,209033,06960.36%7.05%14.68%26.79%73.21%0.00%100.00%
2559 (2016)9,26027,826337,0894.51%14.94%12.16%24.97%75.02%0.01%100.00%
2560 (2017)7,17527,082034,257-22.52%-2.67%-7.64%20.94%79.06%0.00%100.00%
3.1 ปริญญาโท (Master degree level)
2551 (2008)7,82518,817026,642-23.26%-34.85%-31.83%29.37%70.63%0.00%100.00%
2552 (2009)8,17220,367028,5394.43%8.24%7.12%28.63%71.37%0.00%100.00%
2553 (2010)9,52023,7978633,40316.50%16.84%17.04%28.50%71.24%0.26%100.00%
2554 (2011)9,46821,1923,38034,040-0.55%-10.95%1.91%27.81%62.26%9.93%100.00%
2555 (2012)6,44020,315026,755-31.98%-4.14%-21.40%24.07%75.93%0.00%100.00%
2557 (2014)4,75518,95765824,370-26.16%-6.68%-8.91%19.51%77.79%2.70%100.00%
2558 (2015)6,95820,6592,97730,59446.33%8.98%25.54%22.74%67.53%9.73%100.00%
2559 (2016)6,71722,102328,822-3.46%6.98%-5.79%23.31%76.68%0.01%100.00%
2560 (2017)5,88320,534026,417-12.42%-7.09%-8.34%22.27%77.73%0.00%100.00%
3.2 ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
2551 (2008)4573730830-37.40%-18.74%-30.19%55.06%44.94%0.00%100.00%
2552 (2009)60868901,29733.04%84.72%56.27%46.88%53.12%0.00%100.00%
2553 (2010)1,1461,052152,21388.49%52.69%70.62%51.78%47.54%0.68%100.00%
2554 (2011)1,1822,512853,7793.14%138.78%70.76%31.28%66.47%2.25%100.00%
2555 (2012)63574301,378-46.28%-70.42%-63.54%46.08%53.92%0.00%100.00%
2557 (2014)580801361,417-8.66%7.81%2.83%40.93%56.53%2.54%100.00%
2558 (2015)1,1681,30612,475101.38%63.05%74.66%47.19%52.77%0.04%100.00%
2559 (2016)2,1221,82103,94381.68%39.43%59.31%53.82%46.18%0.00%100.00%
2560 (2017)1,2311,91803,149-41.99%5.33%-20.14%39.09%60.91%0.00%100.00%
รวมทุกระดับชั้น (Total in all level)
2551 (2008)245,195307,1680552,7902.86%-1.65%0.38%44.36%55.57%0.00%100.00%
2552 (2009)261,659319,0910580,7506.71%3.88%5.06%45.06%54.94%0.00%100.00%
2553 (2010)279,018299,4093,596582,0236.63%-6.17%0.22%47.94%51.44%0.62%100.00%
2554 (2011)265,352289,55815,619570,529-4.90%-3.29%-1.97%46.51%50.75%2.74%100.00%
2555 (2012)237,714281,7550519,469-10.42%-2.69%-8.95%45.76%54.24%0.00%100.00%
2557 (2014)251,159293,787772545,7185.66%4.27%5.05%46.02%53.83%0.14%100.00%
2558 (2015)190,329231,1202,716424,165-24.22%-21.33%-22.27%44.87%54.49%0.64%100.00%
2559 (2016)195,580283,840197479,6172.76%22.81%13.07%40.78%59.18%0.04%100.00%
2560 (2017)222,130332,8650554,99513.58%17.27%15.72%40.02%59.98%0.00%100.00%
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and
Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017)
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 75,460 คน
(Visited 332 times, 1 visits today)