สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T008 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 – 2560 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-8 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 - 2560 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-8 Number of graduates in lower than bachelor degree level in the field of science and technology during academic year 2008 - 2017 by Programme
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรกรรม
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT )
(Science)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and welfare)
วิศวกรรม 
(Engineering)
รวม
(Total)
2551 (2008)12,1631,71640128,857142,776
2552 (2009)11,3521,85576142,946156,229
2553 (2010)11,0783,1714,517151,932170,698
2554 (2011)10,6562,278137148,023161,094
2555 (2012)10,9161,72283140,139152,860
2557 (2014)10,63194140148,538159,403
2558 (2015)4,9801,53444581,71488,673
2559 (2016)5,5032,0571,90688,65898,124
2560 (2017)5,3612,9561,218113,786123,321
.%
2551 (2008)8.52%1.20%0.03%90.25%100.00%
2552 (2009)7.27%1.19%0.05%91.50%100.00%
2553 (2010)6.49%1.86%2.65%89.01%100.00%
2554 (2011)6.61%1.41%0.09%91.89%100.00%
2555 (2012)7.14%1.13%0.05%91.68%100.00%
2557 (2014)6.67%0.06%0.09%93.18%100.00%
2558 (2015)5.62%1.73%0.50%92.15%100.00%
2559 (2016)5.61%2.10%1.94%90.35%100.00%
2560 (2017)4.35%2.40%0.99%92.27%100.00%
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and
Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017)
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 75,460 คน
(Visited 248 times, 1 visits today)