สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T009 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก ปีการศึกษา 2552 – 2560 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-9 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก ปีการศึกษา 2552 - 2560 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-9 Number of graduates in bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2009 - 2017 by Programme
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรกรรม
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT )
(Science)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and welfare)
วิศวกรรม 
(Engineering)
รวม
(Total)
2552 (2009)7,80933,49133,05621,81796,173
2553 (2010)6,49829,31827,73933,74097,295
2554 (2011)7,65334,38631,71117,99691,746
2555 (2012)6,56827,43927,61916,08377,709
2557 (2014)5,95537,72625,35417,19686,231
2558 (2015)8,58728,00029,84726,36292,796
2559 (2016)8,25226,58532,61320,58688,036
2560 (2017)8,01224,22434,11725,28191,634
%
2552 (2009)8.12%34.82%34.37%22.69%100.00%
2553 (2010)6.68%30.13%28.51%34.68%100.00%
2554 (2011)8.34%37.48%34.56%19.62%100.00%
2555 (2012)8.45%35.31%35.54%20.70%100.00%
2557 (2014)6.91%43.75%29.40%19.94%100.00%
2558 (2015)9.25%30.17%32.16%28.41%100.00%
2559 (2016)9.37%30.20%37.05%23.38%100.00%
2560 (2017)8.74%26.44%37.23%27.59%100.00%
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and
Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017)
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 75,460 คน
(Visited 673 times, 1 visits today)