สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T010 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 – 2560 จำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-10 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 - 2560 จำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก
Table 4-10 Number of graduates in higher than bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2009 - 2017 by Programme
หน่วย: คน (Unit: Persons)
ปีการศึกษา
(Academic year)
ปริญญาโท (Master degree level)ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT )
(Science)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and Welfare)
รวม
(Total)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT )
(Science)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and Welfare)
รวม
(Total)
2552 (2009)6023,3182,5111,7418,17269269149121608
2553 (2010)7613,6602,9492,1509,5201585482082321,146
2554 (2011)5454,6652,6201,6389,468765383971711,182
2555 (2012)4602,7671,8881,3256,44058308140129635
2557 (2014)2181,9901,4011,1464,75564270110136580
2558 (2015)7932,1842,4411,5406,9582223392803271,168
2559 (2016)6672,5562,2131,2816,7171448039622132,122
2560 (2017)4632,0672,1941,1595,883695884021721,231
%
2552 (2009)7.37%40.60%30.73%21.30%100.00%11.35%44.24%24.51%19.90%100.00%
2553 (2010)7.99%38.45%30.98%22.58%100.00%13.79%47.82%18.15%20.24%100.00%
2554 (2011)5.76%49.27%27.67%17.30%100.00%6.43%45.52%33.59%14.47%100.00%
2555 (2012)7.14%42.97%29.32%20.57%100.00%9.13%48.50%22.05%20.31%100.00%
2557 (2014)4.58%41.85%29.46%24.10%100.00%11.03%46.55%18.97%23.45%100.00%
2558 (2015)11.40%31.39%35.08%22.13%100.00%19.01%29.02%23.97%28.00%100.00%
2559 (2016)9.93%38.05%32.95%19.07%100.00%6.79%37.84%45.33%10.04%100.00%
2560 (2017)7.87%35.14%37.29%19.70%100.00%5.61%47.77%32.66%13.97%100.00%
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 Febuary 2017) , Office of Vocational Education Commission (Data as of 25 January 2017) and Office of the Education Council (Data as of 26 February 2017)
หมายเหตุ: ปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 75,460 คน
(Visited 901 times, 1 visits today)