สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T014 ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา ปี2559-2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-14 ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-14 Employed persons graduated in Science &Technology by programme
หน่วย: คน (Unit: Persons)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and technology field)
ปี (Year)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
1,109,1601,076,9151,078,246
สัดส่วน (Share)61.78%60.22%59.17%
สุขภาพ
(Health)
259,601254,126249,157
สัดส่วน (Share)14.46%14.21%13.67%
คอมพิวเตอร์
(Computer)
157,263157,636176,551
สัดส่วน (Share)8.76%8.81%9.69%
สถาปัตยกรรมและการสร้างอาคาร
(Architecture and construction)
113,943123,371133,133
สัดส่วน (Share)6.35%6.90%7.31%
การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
(Agriculture, forest and fishery)
85,22693,89897,056
สัดส่วน (Share)4.75%5.25%5.33%
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(Physical science)
30,81135,02537,912
สัดส่วน (Share)1.72%1.96%2.08%
การผลิตและกระบวนการผลิต
(Production and processing)
11,32317,62112,758
สัดส่วน (Share)0.63%0.99%0.70%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Biological science)
146471460218992
สัดส่วน (Share)0.82%0.82%1.04%
สัตวแพทย์
(Veterinary medicine)
9,94911,76014,795
สัดส่วน (Share)0.55%0.66%0.81%
คณิตศาสตร์และสถิติ
(Mathematics & statistics)
3,4513,3383,652
สัดส่วน (Share)0.19%0.19%0.20%
รวม
(Total)
1,795,3741,788,2921,822,252
สัดส่วน (Share)100.00%100.00%100.00%
เพิ่มขึ้น (Growth)-0.19%-0.39%1.90%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
(Visited 385 times, 1 visits today)