สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T011 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ปี 2558 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-11 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ
Table 4-11 Science and Technology labor force of Thailand by labour force status and sex
หน่วย: คน (Unit: Persons)
สถานภาพแรงงาน
(Labor force status)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
ชาย
(Male)
หญิง
(Female)
รวม
(Total)
ชาย
(Male)
หญิง
(Female)
รวม
(Total)
ชาย
(Male)
หญิง
(Female)
รวม
(Total)
ชาย
(Male)
หญิง
(Female)
รวม
(Total)
ผู้มีงานทำทั้งหมด
(Total employed)
2,766,3011,147,4453,913,7462,753,9601,194,2593,948,2192,787,4631,224,5654,012,0282,793,2941,226,7584,020,052
สัดส่วน (Share)70.68%29.32%100.00%69.75%30.25%100.00%69.48%30.52%100.00%69.48%30.52%100.00%
ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
1,705,474699,6332,405,1071,693,332713,6112,406,9431,684,071733,5102,417,5811,715,100745,5342,460,634
สัดส่วน (Share)70.91%29.09%100.00%70.35%29.65%100.00%69.66%30.34%100.00%69.70%30.30%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in S&T)
1,431,550367,1791,798,7291,408,500386,8741,795,3741,391,595396,6971,788,2921,418,847403,4051,822,252
สัดส่วน (Share)79.59%20.41%100.00%78.45%21.55%100.00%77.82%22.18%100.00%77.86%22.14%100.00%
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in non-S&T)
273,924332,454606,378284,832326,737611,569292,476336,813629,289296,253342,129638,382
สัดส่วน (Share)45.17%54.83%100.00%46.57%53.43%100.00%46.48%53.52%100.00%46.41%53.59%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
1,060,827447,8121,508,6391,060,628480,6481,541,2761,103,392491,0551,594,4471,078,194481,2241,559,418
สัดส่วน (Share)70.32%29.68%100.00%68.81%31.19%100.00%69.20%30.80%100.00%69.14%30.86%100.00%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
38,45316,81755,27039,13521,42960,56460,19120,51580,70649,76021,58571,345
สัดส่วน (Share)69.57%30.43%100.00%64.62%35.38%100.00%74.58%25.42%100.00%69.75%30.25%100.00%
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
2,804,7541,164,2623,969,0162,793,0951,215,6884,008,7832,847,6541,245,0804,092,7342,843,0541,248,3434,091,397
สัดส่วน (Share)70.67%29.33%100.00%69.67%30.33%100.00%69.58%30.42%100.00%69.49%30.51%100.00%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
(Visited 1,135 times, 1 visits today)