สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T012 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกลุ่มอายุ ปี2558-2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-12 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกลุ่มอายุ
Table 4-12 Science and technology labour force by age group and labour force status
หน่วย: คน (Unit: Persons)
สถานภาพแรงงาน
(Labor force status)
ช่วงอายุ (Age group)
2558
(2015)
2559
(2016)
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+รวม
(Total)
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+รวม
(Total)
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
21,9221,245,7391,465,832771,202397,66866,6533,969,01618,0611,239,6381,432,044812,626438,11768,2974,008,783
สัดส่วน (Share)0.55%31.39%36.93%19.43%10.02%1.68%100.00%0.45%30.92%35.72%20.27%10.93%1.70%100.00%
ผู้มีงานทำทั้งหมด
(Total employed)
20,2991,202,0711,458,109769,487397,12766,6533,913,74616,4041,190,9771,425,123809,790437,84068,0853,948,219
สัดส่วน (Share)0.52%30.71%37.26%19.66%10.15%1.70%100.00%0.42%30.16%36.10%20.51%11.09%1.72%100.00%
ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
8,478741,700903,153478,904233,04439,8282,405,1078,551729,710874,050491,616260,26142,7552,406,943
สัดส่วน (Share)0.35%30.84%37.55%19.91%9.69%1.66%100.00%0.36%30.32%36.31%20.42%10.81%1.78%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in S&T)
6,979594,581665,978355,850153,87821,4631,798,7296,722592,563642,551364,435170,45218,6511,795,374
สัดส่วน (Share)0.39%33.06%37.02%19.78%8.55%1.19%100.00%0.37%33.00%35.79%20.30%9.49%1.04%100.00%
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in non S&T)
1,499147,119237,175123,05479,16618,365606,3781,829137,147231,499127,18189,80924,104611,569
สัดส่วน (Share)0.25%24.26%39.11%20.29%13.06%3.03%100.00%0.30%22.43%37.85%20.80%14.69%3.94%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
11,821460,371554,956290,583164,08326,8251,508,6397,853461,267551,073318,174177,57925,3301,541,276
สัดส่วน (Share)0.78%30.52%36.79%19.26%10.88%1.78%100.00%0.51%29.93%35.75%20.64%11.52%1.64%100.00%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
1,62343,6687,7231,715541055,2701,65748,6616,9212,83627721260,564
สัดส่วน (Share)2.94%79.01%13.97%3.10%0.98%0.00%100.00%2.74%80.35%11.43%4.68%0.46%0.35%100.00%
หน่วย: คน (Unit: Persons)
สถานภาพแรงงาน
(Labor force status)
ช่วงอายุ (Age group)
2560
(2017)
2561
(2018)
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+รวม
(Total)
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+รวม
(Total)
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
18,9041,247,1491,423,204853,071470,83679,5704,092,73418,8101,226,6301,438,393851,693476,80979,0624,091,397
สัดส่วน (Share)0.46%30.47%34.77%20.84%11.50%1.94%100.00%0.46%29.98%35.16%20.82%11.65%1.93%100.00%
ผู้มีงานทำทั้งหมด
(Total employed)
17,1001,183,5291,412,903849,132469,79479,5704,012,02816,7701,171,9181,427,772848,643475,89479,0554,020,052
สัดส่วน (Share)0.43%29.50%35.22%21.16%11.71%1.98%100.00%0.42%29.15%35.52%21.11%11.84%1.97%100.00%
ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
9,368690,220877,095513,904277,38249,6122,417,5817,772697,889893,025522,639291,57947,7302,460,634
สัดส่วน (Share)0.39%28.55%36.28%21.26%11.47%2.05%100.00%0.32%28.36%36.29%21.24%11.85%1.94%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in S&T)
7,593557,534653,127369,129179,37021,5391,788,2926,475562,772664,447377,418190,63520,5051,822,252
สัดส่วน (Share)0.42%31.18%36.52%20.64%10.03%1.20%100.00%0.36%30.88%36.46%20.71%10.46%1.13%100.00%
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in non S&T)
1,775132,686223,968144,77598,01228,073629,2891,297135,117228,578145,221100,94427,225638,382
สัดส่วน (Share)0.28%21.09%35.59%23.01%15.58%4.46%100.00%0.20%21.17%35.81%22.75%15.81%4.26%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
7,732493,309535,808335,228192,41229,9581,594,4478,998474,029534,747326,004184,31531,3251,559,418
สัดส่วน (Share)0.48%30.94%33.60%21.02%12.07%1.88%100.00%0.58%30.40%34.29%20.91%11.82%2.01%100.00%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
1,80463,62010,3013,9391,042080,7062,04054,71210,6213,050915771,345
สัดส่วน (Share)2.24%78.83%12.76%4.88%1.29%0.00%100.00%2.86%76.69%14.89%4.28%1.28%0.01%100.00%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
(Visited 397 times, 1 visits today)