สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T013 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำแนกตามระดับการศึกษา ปี2559-2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-13 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำแนกตามระดับการศึกษา
Table 4-13 Science and Technology labour force level of education
หน่วย: คน (Unit: Persons)
สถานภาพแรงงาน
(Labor force status)
ระดับการศึกษา (Level of education)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor)
ปริญญาตรีขึ้นไป
(Bachelor and higher)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor)
ปริญญาตรีขึ้นไป
(Bachelor and higher)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor)
ปริญญาตรีขึ้นไป
(Bachelor and higher)
รวม
(Total)
ผู้มีงานทำ
(Total employed)
2,096,0921,852,1273,948,2192,094,7371,917,2914,012,0282,133,9341,886,1184,020,052
สัดส่วน (Share)53.09%46.91%100.00%52.21%47.79%100.00%53.08%46.92%100.00%
ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
1,241,4151,165,5282,406,9431,214,1881,203,3932,417,5811,267,8771,192,7572,460,634
สัดส่วน (Share)51.58%48.42%100.00%50.22%49.78%100.00%51.53%48.47%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in S&T)
1,006,500788,8741,795,374978,992809,3001,788,2921,030,918791,3341,822,252
สัดส่วน (Share)56.06%43.94%100.00%54.74%45.26%100.00%56.57%43.43%100.00%
ผู้ไม่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in non-S&T)
234,915376,654611,569235,196394,093629,289236,959401,423638,382
สัดส่วน (Share)38.41%61.59%100.00%37.37%62.63%100.00%37.12%62.88%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
854,677686,5991,541,276880,549713,8981,594,447866,057693,3611,559,418
สัดส่วน (Share)55.45%44.55%100.00%55.23%44.77%100.00%55.54%44.46%100.00%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
32,76227,80260,56445,05735,64980,70637,12034,22571,345
สัดส่วน (Share)54.09%45.91%100.00%55.83%44.17%100.00%52.03%47.97%100.00%
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
2,128,8541,879,9294,008,7832,139,7941,952,9404,092,7342,171,0541,920,3434,091,397
สัดส่วน (Share)53.10%46.90%100.00%52.28%47.72%100.00%53.06%46.94%100.00%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
หมายเหตุ จัดหมวดอาชีพใหม่ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-2008
(Visited 541 times, 1 visits today)