สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T015 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ ปี2558-2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-15 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ
Table 4-15 Employed persons graduated in Science and Technology but work in other fields by occupation
หน่วย: คน (Unit: Persons)
อาชีพ
(Occupation)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
จำนวน
(Persons)
ร้อยละ
(%)
จำนวน
(Persons)
ร้อยละ
(%)
จำนวน
(Persons)
ร้อยละ
(%)
จำนวน
(Persons)
ร้อยละ
(%)
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
27,4171.82%23,6651.54%25,5901.60%22,2081.42%
ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
48,1963.19%38,5042.50%39,9562.51%39,3682.52%
ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
120,6057.99%113,9257.39%121,8317.64%120,1277.70%
ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
50,3143.34%50,8963.30%49,0003.07%40,0932.57%
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย ภาพกราฟฟิกและสื่อผสม
30,4212.02%24,5851.60%28,6231.80%28,7311.84%
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน
98,2536.51%97,6356.33%97,4406.11%92,9755.96%
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
32,8272.18%46,5643.02%42,9162.69%41,5042.66%
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม
18,4181.22%14,7340.96%15,8240.99%16,0611.03%
ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
5,2530.35%4,1050.27%5,0340.32%3,8400.25%
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร
76,9285.10%89,4565.80%92,1425.78%79,5835.10%
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมช่างถ่ายภาพ)
23,3961.55%17,4941.14%22,7631.43%18,8091.21%
เสมียนทั่วไปและพนักงานใช้อุปกรณ์ที่มีแผงพิมพ์
85,8715.69%97,3166.31%98,1536.16%105,8226.79%
เสมียนด้านการให้บริการลูกค้า
29,7701.97%29,8101.93%31,6231.98%31,9872.05%
เสมียนบันทึกรายการตัวเลข วัสดุ และสินค้า
61,5564.08%57,1103.71%56,5563.55%61,8113.96%
เสมียนอื่นๆ
22,1121.47%26,4601.72%26,5141.66%22,4271.44%
พนักงานบริการส่วนบุคคล
57,8633.84%76,5954.97%78,6094.93%74,1934.76%
ผู้จำหน่ายสินค้า
369,28924.48%386,08925.05%380,17923.84%370,68523.77%
ผู้ปฎิบัติงานดูแลส่วนบุคคล
17,1331.14%13,2380.86%20,9781.32%18,2401.17%
ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย
34,2502.27%34,2742.22%35,0352.20%38,9882.50%
ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ประมง ล่าสัตว์ และเก็บพืชผลเพื่อการดำรงชีพ
13,8270.92%16,1511.05%17,5871.10%17,0391.09%
ช่างงานหัตถกรรมและงานพิมพ์
16,6941.11%15,3861.00%17,4581.09%19,0221.22%
ผู้แปรรูปอาหาร งานไม้ เครื่องแต่งกาย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ไม่รวม ผู้ปฏิบัติงานด้านวัตถุระเบิด ปฏิบัติงานใต้น้ำ ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารฯ ผู้รมยาและกำจัดแมลง)
38,9262.58%38,6872.51%44,5642.79%54,4293.49%
ผู้ขับยานยนต์และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้
131,5328.72%129,1018.38%138,4038.68%139,1118.92%
คนงานและผู้ช่วยทำความสะอาด
19,8971.32%10,1390.66%11,2320.70%10,4250.67%
คนงานด้านเกษตร ประมง และป่าไม้
10,7800.71%9,4990.62%13,5250.85%14,9360.96%
คนงานเหมืองแร่ การก่อสร้าง การผลิต และการขนส่ง
26,6631.77%31,1002.02%37,1182.33%32,9402.11%
ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร
1,2890.09%3,0200.20%3,8590.24%2,9890.19%
ผู้จำหน่ายสินค้าและให้บริการตามถนนและสถานที่ที่คล้ายกัน
13,9550.93%18,9611.23%13,1230.82%15,1480.97%
ผู้ปฎิบัติงานด้านขยะและผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ
17,2821.15%19,4761.26%21,2061.33%16,9081.08%
อาชีพที่มิได้ระบุไว้
7,9220.53%7,3010.47%7,6060.48%9,0190.58%
รวมทั้งสิ้น1,508,639100.00%1,541,276100.00%1,594,447100.00%1,559,418100.00%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
(Visited 437 times, 1 visits today)