สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T001 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร ปี 2546 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-1 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร ปี 2546 - 2561
Table 6-1 Patent applications in Thailand by type of patent and nationality, 2003 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี
(Year)
คำขอรับสิทธิบัตร
(Patent application)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
2546 (2003)8,5743,4265,1483,6312,6241,0074,9438024,141
2547 (2004)8,9423,4285,5143,5692,6099605,3738194,554
2548 (2005)10,8854,2586,6274,5453,3671,1786,3408915,449
2549 (2006)9,8213,5646,2573,5602,5241,0366,2611,0405,221
2550 (2007)10,3393,4786,8613,5212,5339886,8189455,873
2551 (2008)10,5613,6376,9243,8202,7351,0856,7419025,839
2552 (2009)9,7304,1965,5343,8733,1717025,8571,0254,832
2553 (2010)5,5393,5392,0003,6142,6489661,9258911,034
2554 (2011)5,7733,3692,4043,7892,5131,2761,9848561,128
2555 (2012)10,2273,3606,8673,4812,2921,1896,7461,0685,678
2556 (2013)11,2093,4567,7533,8022,5271,2757,4079296,478
2557 (2014)12,0073,7898,2184,0772,8061,2717,9309836,947
2558 (2015)12,6244,1878,4374,4573,1581,2998,1671,0297,138
2559 (2016)12,7434,6648,0794,9233,5661,3577,8201,0986,722
2560 (2017)12,9874,6778,3105,1223,6981,4247,8659796,886
2561 (2018)13,6184,9498,6695,4694,0441,4258,1499057,244
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 687 times, 1 visits today)