สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T002 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ขอสิทธิบัตร ปี 2554 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-2 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ขอสิทธิบัตร ปี 2554 - 2561
Table 6-2 Patent applications in Thailand by country of applicant, 2011 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ปี 2554 (2011)ปี 2555 (2012)ปี 2556 (2013)ปี 2557 (2014)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for
an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for
an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for
an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for
an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
ไทย
(Thailand)
8562,5133,3691,0682,2923,3609292,5273,4569832,8063,789
สหรัฐอเมริกา
(United States)
981282269611351,0961,1821331,3151,2631371,400
ยุโรป
(Europe)
1453244691,0242401,2641,1703851,5551,2792581,537
ญี่ปุ่น
(Japan)
7335951,3282,5844443,0282,9384483,3863,2305713,801
อาเซียน
(ASEAN)
2125465449103916015112036156
อื่นๆ
(Others)
1312043351,0553211,3761,0972491,3461,0552691,324
รวม
(Total)
1,9843,7895,7736,7463,48110,2277,4073,80211,2097,9304,07712,007
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ปี 2558 (2015)ปี 2559 (2016)ปี 2560 (2017)ปี 2561 (2018)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for
an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for
an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for
an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
ไทย
(Thailand)
1,0893,1584,2471,1093,5654,6749793,6984,6779054,0444,949
สหรัฐอเมริกา
(United States)
1,2291331,3621,0681191,1871,1241471,271805171976
ยุโรป
(Europe)
1,5433781,9211,6254502,0751,3864081,7941,2803101,590
ญี่ปุ่น
(Japan)
3,0565453,6013,1705533,7233,3345653,8993,0054463,451
อาเซียน
(ASEAN)
9916115803811880341148259141
อื่นๆ
(Others)
1,1512271,3787681989669622701,2322,0724392,511
รวม
(Total)
8,1674,45712,6247,8204,92312,7437,8655,12212,9878,1495,46913,618
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 307 times, 1 visits today)