สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T003 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-3 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 - 2561
Table 6-3 Patent applications for invention to Thais by IPC , 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent applications for an invention)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
Section A – สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
(Human Necessities)
265217229181207262243217271248244262
Section B – การดำเนินงาน
(Performing; Operations)
182184153142153144140127154170145143
Section C – เคมี
(Chemistry; Mettalurgy)
165171245195164228171224200260237204
Section D – สิ่งทอและกระดาษ
(Textiles; Paper)
15102012121072101243
Section E – การก่อสร้างอย่างถาวร
(Fixed Constructions)
565447374956625543434532
Section F – วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)
1291161401301091281091551131319864
Section G – ฟิสิกส์
(Physics)
75829812095152106116150128116126
Section H – ไฟฟ้า
(Electricity)
5868937467889187881069071
รวม
(Total)
9459021,0258918561,0689299831,0291,098979905
หมายเหตุ: ข้อมูลการได้รับสิทธิบัตรปี 2546-2547 เป็นข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Remark: Granted patents for 2003-2004 were adjusted according to data published on DIP website.
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 304 times, 1 visits today)