สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T005 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-5 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 - 2561
Table 6-5 Patent applications in Thailand by field of technology, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด (Section)การยื่นคำขอสิทธิบัตร (Patent applications)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
1. Consumer goods and equipment15412512370106119130100961149376
2. Thermal processes and apparatus412534302536355440583627
3. Pharmaceutics, cosmetics65725642487751746960650
4. Agriculture, food chemistry592433413661445363465867
5. Transport535838482639364053493254
6. Engines, pumps, turbines434951502943423928332529
7. Machine tools241817272718172021181517
8. Analysis, measurement, control technology443751634867443971556823
9. Agricultural and food processing machinery and apparatus413035262948453141483371
10. Medical technology283735394025383449284853
11. Materials processing, textiles, paper272340202115161116292552
12. Macromolecular chemistry, polymers253065594143434839404723
13. Electrical devices, electrical engineering, electrical energy424162404456515356686740
14. Chemical engineering292929284231412834464748
15. Chemical industry and petrol industry, basic materials chemistry502433312843354755474244
16. Organic fine chemistry34576340312582422222530
17. Handling, printing434939213744374532483321
18. Mechanical elements272328353231243225321936
19. Biotechnology29355338385039536168638
20. Materials, metallurgy292228243766413939544253
21. Audio-visual technology162312191112211620191441
22. Information technology8213329296444445246369
23. Telecommunications10202522181920181318943
24. Surface technology, coating891494713611111
25. Environmental technology661516106814913145
26. Nuclear engineering201210211219
27. Semiconductors174887644862
28. Optics6751081391712925
29. Space technology, weapons1134231221938
รวม (Total)9459021,0258918561,0689299831,0291,098979905
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 485 times, 1 visits today)