สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T006 การยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-6 การยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 - 2561
Table 6-6 Number of patent applications by type of juristic person and registered capital, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ทุนจดทะเบียน: ล้านบาท
(Registered Capital: million Baht)
การยื่นคำขอสิทธิบัตร (Patent applications)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
<= 100 8738638638757577459138595189848641044
>100 และ, and <=500 286303525424557322397327204422538426
>500 และ, and <=1000 46139433710372013111304378
>100019215827312611777103177497199302214
ไม่ระบุ (not identified)8223925424292615441015
รวม (Total)1,405 1,485 1,7431,4871,4831,1851,4621,4021,3451,6791,7571,777
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 166 times, 1 visits today)