สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T007 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-7 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 - 2561
Table 6-7 Patent applications in Thailand by educational institution, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
สถาบันการศึกษา
(Educational Institution)
การยื่นคำขอสิทธิบัตร (Patent applications)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Kasetsart University)
162919165619723211325
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
3049555146353590838912073
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(King Mongkut's University of Technology Thonburi)
151212281314152420192012
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology)
1314692420119410106
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University)
131424141631211119181517
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasart University)
128839156375989293131
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok)
3016412538620637
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Chiang Mai University)
7342501722242221131215
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)
07992019261618181914
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)
13204712681636
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Rajabhat University)
33820514271491102751239
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University)
57233301572541044
มหาวิทยาลัยบูรพา
(Burapha University)
0781541225227422921
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
(Other Institutions)
0211167992723534543
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Khon Kaen University)
41117264751796773506686
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(Ubon Rajathanee University)
001190610312
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(Technology Mahanakorn University)
000000000000
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(University of Technology Rajamangala)
015130100147426
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
(Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
201522913122817102136
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(Rajamangala University of Technology Lanna)
3002146012722
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(Walailak University)
13000001011223
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Valaya Alongkorn Rajabhat University)
0190000300720
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn University)
035513520407332
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(Sukhothai Thammathirat Open University)
0260000000000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Srinakharinwirot University)
00006904113726
รวม
(Total)
164229261332327341408572646508594886
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 362 times, 1 visits today)