สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T008 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-8 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 - 2561
Table 6-8 Patents in Thailand by government organization, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หน่วยงาน
(Organization)
การยื่นคำขอสิทธิบัตร (Patent applications)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Ministry of Science and Technology)
123159176196182179187186228229206211
กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education)
221864341723340
หน่วยงานอิสระ
(Independent Public Agency)
142171136000300
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(Ministry of Agriculture and Cooperatives)
8585617101116487
กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Public Health)
152421033506
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Ministry of Natural Resources and Environment)
000102004100
กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Interior)
0454400142510
สำนักนายกรัฐมนตรี
(Prime Minister's Office)
00171400122412232735
กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defence)
010101000000
กระทรวงพาณิชย์
(Ministry of Commerce)
000020055501
กระทรวงอุตสาหกรรม
(Ministry of Industry)
000000000000
กระทรวงคมนาคม
(Ministry of Transport)
000000000104
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Ministry of Information, Technology and Communication)
000000000000
กระทรวงพลังงาน
(Ministry of Energy)
000004000000
กระทรวงแรงงาน
(Ministry of Labour)
010000000000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Ministry of Tourism and Sports)
001000000010
กระทรวงการคลัง
(Ministry of Finance)
000200002001
รวม
(Total)
168214222232212214210237276276250315
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 138 times, 1 visits today)