สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T009 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2546 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-9 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2546 - 2561
Table 6-9 Granted patents in Thailand by type of patent and nationality, 2003 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี
(Year)
สิทธิบัตรที่ได้รับทั้งหมด
(Granted Patent)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
2546 (2003)2,3267971,5291,3207415791,00656950
2547 (2004)2,0448671,1771,32881051871657659
2548 (2005)1,32250581776944332655362491
2549 (2006)1,8785681,3107574503071,1211181,003
2550 (2007)1,8246621,162876544332948118830
2551 (2008)2,1857811,4041,21971950096662904
2552 (2009)2,0107681,2421,16470945584659787
2553 (2010)2,1048891,2151,33284149177248724
2554 (2011)2,1537261,4271,25367757690049851
2555 (2012)3,1151,2121,9032,1071,1739341,00839969
2556 (2013)4,0071,6382,3692,8581,5861,2721,149521,097
2557 (2014)3,7631,5222,2412,4771,4551,0221,286671,219
2558 (2015)5,0752,1522,9233,7112,0901,6211,364621,302
2559 (2016)5,5922,1593,4333,7552,0981,6571,837611,776
2560 (2017)6,6412,1804,4613,5612,0921,4693,080882,992
2561 (2018)7,4452,3785,0673,6272,2501,3773,8181283,690
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 318 times, 1 visits today)